Over onze stichting

Naam van de instelling: Stichting Natuur op Noord s-Hertogenbosch

RSIN nummer: 865870743

Contactgegevens: secretaris(AT)natuuropnoord.nl

Vijfde Rompert 38, 5233EE s-Hertogenbosch

Doelstelling:

Het behoud, herstel, ontwikkeling van de in de wijk Noord aanwezige natuur; Het stimuleren van de actieve inzet van bewoners en bedrijven hierbij; Het stimuleren en ondersteunen van (de uitvoering van) projecten en activiteiten in de wijk die gericht zijn op:

*het bevorderen van een gezond woon- en leefklimaat;

*het bevorderen van natuurbeheer;

*het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische kwaliteiten van het groen en het oppervlaktewater in de wijk;

*het genereren van kennis, financiën en andere middelen die het realiseren van deze doelen bevorderen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2024-2025:

De Stichting Natuur op Noord is in november 2023 opgericht omdat

 • de wijk ‘s-Hertogenbosch Noord ongeveer vijftig jaar oud is en wordt begrensd door twee extreem drukke snelwegen en twee drukke spoorbanen;
 • in dit gebied circa twintigduizend mensen wonen en er ook circa twintigduizend arbeidsplaatsen zijn;
 • een gezonde leef- en werkomgeving nu en in de toekomst gebaat is bij de aanwezigheid van veel natuur;
 • de natuur en leefomgeving in deze wijk onder druk staan door emissies van verkeer, veroudering van inrichting, door klimaatverandering, en toenemende verstedelijking van de omgeving;
 • de wijk spaarzaam aandacht krijgt van de gemeente als het gaat om beleid ten aanzien van natuur in de openbare ruimte;
 • de gemeente stimuleert dat bewoners hierin initiatief nemen;
 • in de wijk talrijke burgers zijn die hieraan een bijdrage willen leveren;
 • een goed herkenbare organisatie gericht op natuurontwikkeling in de publieke en in de private ruimte hieraan een bijdrage kan leveren.

De doelstellingen van de stichting zijn:

 • Het behoud, herstel, ontwikkeling en uitbreiding van alle aanwezige natuurlijke elementen in de wijk;
 • Het stimuleren van de betrokkenheid, actieve inzet en samenwerking van bewoners en bedrijven daarbij;
 • Het bevorderen van een gezond woon- en werkklimaat;
 • Het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische kwaliteiten van het groen en het oppervlaktewater in het werkgebied.

Daarvoor wil de stichting:

 • De uitvoering van projecten en activiteiten stimuleren en ondersteunen;
 • Kennis, financiën en andere middelen genereren die het realiseren van deze doelen bevorderen
 • Overleg te voeren met de gemeente en ten behoeve van het gemeentelijk beleid (en de uitvoering daarvan) de noden, wensen en mogelijkheden van de wijk te formuleren;
 • De verbinding leggen naar organisaties op sociaal gebied en in het onderwijs;
 • Samenwerken met de andere groene organisaties;
 • Wervend communiceren met bewoners, organisaties en bedrijven.

Voor 2024 en 2025 zijn op 12 thema’s concrete actiepunten geformuleerd.

Functies en namen van de bestuurders:

Maurits Tax voorzitter

Jeroen Naaijkens vice-voorzitter

Lia Peijnenborg secretaris/penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

De Stichting is opgericht op 23 november 2023.

Hier zal in 2024 het verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording worden geplaatst.